top of page

בית בבאר גנים 

בית שמספר משפחתיות. בחזית הראשית הבית מפנה מקום לעץ עם "פנס" של אור מלמעלה. במישור הפיזי העץ הנטוע מודגש באור ומסמל מקום קבע, כמוהו הבית, ובמישור הרוחני חיבור בין הקרקע של העץ לבין האור שבשמים כמוהו החיבור בין הגוף לנפש ובין הפרט למשפחה. כל זה חלק מטקס הכניסה לבית.

bottom of page